Roma Termini railway station 1985. 

Roma Termini railway station 1985.