“VEB Fettchemie – Karl-Marx-Stadt”

“VEB Fettchemie – Karl-Marx-Stadt”

Inserat in “Neues Leben”, DDR 1958